Skip to content

Blur

Baby Queen จาก Gorillaz บทเพลงที่ไพเราะเพราะตราตรึงเจ้าหญิงไทย และ เจ้าหญิงองค์นั้นเป็นใคร?

เวลาที่ใช้อ่าน : 2 นาที “Baby Queen” เพลงจากวง Virtual Band “Gorillaz” ซึ่งเพลงเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “I met the princess from Thailand again…She had grown up into a queen” (แปลออกมาก็ประมาณว่า : ผมได้เจอเจ้าหญิงจากประเทศไทยอีกครั้ง และตอนนี้เธอโตเป็นพระราชินีแล้วด้วยนะ) ซึ่งฟังอย่างนี้เป็นการสื่อสารออกมาตรงๆ… Read More »Baby Queen จาก Gorillaz บทเพลงที่ไพเราะเพราะตราตรึงเจ้าหญิงไทย และ เจ้าหญิงองค์นั้นเป็นใคร?